VÄRDEN VI LEVERERAR

Virtual Manufacturing leverar leanbaserade produktions- och logistikutvecklingstjänster till kunder inom alla industrier.
Våra åtta värdeord ligger till grund för vårt arbetssätt, våra visioner och vår affärsidé.

 • SÄKERHET & ERGONOMI

  Säkerhet och ergonomi är den viktigaste beståndsdelen i en bra arbetsplats, men är något som inte alltid prioriteras vid utvecklingsprojekt.

  Virtual Manufacturing arbetar dagligen med att förbättra arbetsmiljön för operatörer inom industrin. Arbetsplatsen och arbetssättet måste anpassas för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Vi hjälper våra knder inom Ergonomi, Arbetsplatsutformning och Design av Materialfasader.

 • REDUCERA WIP

  Genom att minska genomloppstiden minskar vi inte bara kapital bundet i produkter i arbete, utan vi får även en ökad leveransprecision. Virtual Manufacturings arbetsmetod för att reducera WIP innebär att effektivisera materialflöden, minskar buffertar samt att se över möjligheten att gå från stationsmontering till line montering.

 • UTNYTTJA BEFINTLIG YTA

  Att utnyttja sin befintliga yta på bästa sätt har många fördelar: Vi behöver inte investera i nybyggnation och vi kan förbättra våra materialflöden. Står man ändå inför en nybyggnation är det viktigt att investeringen blir så optimerad som möjligt.

  Virtual Manufacturing arbetar vid industrialiseringsprojekt i nya eller befintliga lokaler med layout som ett viktigt verktyg för planering, simulering och kommunikation.

 • ÖKAD KVALITÉ

  Virtual Manufacturing har en bred och lång erfarenhet av kvalitetsarbete och av att skapa de bästa möjliga underlag för operatörer inom bil-, flyg- och traditionell industri.
  I ”The Virtual Way” vill vi i tidiga faser påbörja arbetet med arbetsinstruktioner för att få feedback från såväl konstruktörer som operatörer i ett tidigt stadie. Allt för att undvika fel och därmed öka kvaliten i prduktionen.

 • ENGAGEMANG PÅ ALLA NIVÅER

  Virtual Manufacturing arbetar för att involvera personal från alla delar av organisationen vid förändringsprojekt. Detta bidrar till att utnyttja den samlade kompetensen inom företaget.

  Ett högt organisatoriskt engagemang leder till lägre frånvaro, ökad jobbtillfredställelse och att anställda stannar längre inom organisationen.

 • TIDSREDUCERING

  Det finns många tider i en produktion som kan reduceras, t.ex. ställtid vid byte av produkt.

  Virtual Manufacturing arbetar med tids- och metodstudier för att urskilja vilka beståndsdelar som konsumerar mest resurser och därmed har mest förbättringspotential.

 • OPTIMERADE AUTOMATIONS-INVESTERINGAR

  Automatisering kan leda till ökad konkurrenskraft men kräver noggrann planering och verifiering för att undvika överraskningar. Virtual Manufacturing stödjer kunder i alla former av automationsprocesser för att optimera dessa typer av investeringar.

 • REDUCERA KOSTNADER

  Det finns många faktorer som påverkar kostnaderna i ett företag. Virtual Manufacturing tar ett helhetsgrepp på våra kunders organisation och hittar tekniska förbättringsområden inom automation, hjälpmedel men även organisatoriska förbättringar.