Assembly & Production Flow

Virtual Manufacturing arbetar inom affärsområdet Assembly & Production Flow med utveckling av monteringsliner och internlogistik.  Vår styrka ligger inom Tids- och Metodstudier, Value Stream Mapping (VSM), Balansering, Omställningsanalyser (SMED), Flödessimulering, 3D Scanning, 2D/3D Layout och Tracking.

 • Beredning

  Beredning är länken mellan konstruktion och produktion. Konstruktörer utvecklar normalt produkter för funktion. Beredningen granskar sedan kritiskt och återkopplar för att anpassa produkten till en kostnadseffektiv produktion. Det är viktigt att Beredningen är med från projektstart av ny produkt och hela vägen fram till färdig serieproduktion.

  Beredning är länken mellan konstruktion och produktion.

  Konstruktörer utvecklar produkter för funktion och beredningen granskar konstruktionen för att anpassa produkten till en kostnadseffektiv produktion.

  Virtual Manufacturing erbjuder inom affärsområdet Assembly & Production Flow konsulter med erfarenhet av beredning inom alla olika typer av industrier och system. Våra konsulter har erfarenhet av att beredning i system såsom Siemens Team Center (TS) , Dassault Enovia , PTC Windchill och Monitor. Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

  • Beredning – DFA/DFM – Produkt granskning.  
  • Make or Buy analyser.
  • 3D Beredning / Assembly DMU / Assembly simulering.
  • Processplanering/Metodberedning (Strukturhantering).
  • Systemstöd såsom ERP/PLM – Kalkyltider och standardtider (MTM, SAM och AviX).   
  • Inkörningskurvor/Takter – Värdeflöde – Value Stream Mapping (VSM) – Process mappning.
  • DES Discrete Event Simulation – P-FMEA – Arbetsinstruktioner.   
  • Stations-, Line- och Materialfasadsbalansering.
  • Ergonomi, Arbetsplatsutformning Cell / Line.  
  • Investeringskalkyler – Förfrågningsunderlag – Tekniskt Upphandlingsstöd.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Arbetsinstruktioner

  Operatörer behöver instruktioner för hur man monterar, installerar och underhåller produkter. Vilka verktyg skall användas? Instruktionernas utformning beror på produktens komplexitet och hur lång tid operatören har att verkligen granska instruktionen. Instruktionen skall vara enkla men entydiga och behöver helst vara oberoende av språk.

  Operatörer behöver arbetsinstruktioner för hur man monterar, installerar och underhåller produkter. Instruktionernas utformning beror på produktens komplexitet och hur lång tid operatören har. Arbetsinstruktionerna ska vara enkla och ska helst vara oberoende av språk.

  Virtual Manufacturing flerårig erfarenhet av att skapa bästa möjliga underlag för operatörer inom bil, flyg och traditionell industri. Vi vill påbörja arbetet med arbetsinstruktioner i ett tidigt skede för att få feedback från konstruktörer och operatörer. Vi levererar traditionellt ett första utkast redan under prototyptillverkningen. Virtual Training är vår operatörsträning där vi skapar delaktighet genom att använda olika verktyg och metoder som gör att operatören delger sin kunskap inom exempelvis artikelnummer, komponentkännedom, val av verktyg och arbetsordning.

  Vi arbetar med traditionella produktionstekniska metoder i kombination med den senaste tekniken inom bl.a. VR och AR för att hitta lösningar som passar våra kunders behov. Vårt fokus ligger på att utveckla hela arbetsplatsen och att tillslut uppnå ett standardiserat arbetssätt som ligger till grund för ständiga förbättringar.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Layout

  Vid alla industrialiseringsprojekt i nya eller befintliga lokaler är layouten ett viktigt verktyg för planering, simulering och kommunikation.

  Virtual Manufacturing använder 3D layout som främsta verktyg för planering, simulering och kommunikation i alla typer av industrialiseringsprojekt. En 3D layout är enkel att förstå då den visar höjd i lokalen, portar, traverser, ventilationsrör m.m. Tidigt under designprocessen belyser den utmaningar och krav i produktionskedjan.

  En layout i 3D är enklare att förstå då den även visar höjden i lokalen, portar, traverser, ventilationsrör m.m. Tidigt under designprocessen belyser den utmaningar och krav i produktionskedjan. Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom layoutarbete i såväl 2D som 3D. Vi tar fram 3D-layouter vid genomförandet av flödesanalyser och design av arbetsplatser med korrekta materialfasader. Vår arbetsmetod består av fyra faser: 3D scanning, Modellering, Strukturering och Kommunikation. Flera alternativa layouter tas fram som beslutsunderlag och VR används för att visualisera och förbättra lösningsförslag.

  Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

  • 2D och 3D Layout
  • ASIS – TOBE scenario
  • 3D modellering av fabriksområde, lokaler och utrustning med olika noggrannhetskrav
  • 3D Scanning för att verifiera befintlig 2D/3D Layout
  Direktlänk till den här tjänsten
 • Flödessimulering

  Simuleringsmodeller över produktion och logistik kan användas för att testa idéer på ett tidigt stadium utan att störa det pågående systemet. Detta hjälper er att undvika kostsamma fel och sparar tid.

  Virtual Manufacturing utför flödessimulering över produktion- och logistikanläggningar för att kartlägga nuvarande produktion och testa idéer, utan att störa det pågående systemet. Simuleringsmodeller gör att man kan undvika överraskningar och fel i ett tidigt stadie och det ger underlag för att analysera material- och informationsflödet i produktionen. En flödessimulering visualiserar systemet, vilket korta ledtiden och föränklar beslutsfattande vid investeringar i nya produkter, produktionsutrustning och omställning i produktionen.

  Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom flödessimulering och vi skapar modeller som kan analysera kapacitet, flaskhalsar, buffertnivåer, produktmix, lager och balansering. Vi verifierar våra kunders tankar och förväntningar innan man genomför sin investering och eventuell ombyggnad. Vi gör visuella modeller så att alla inblandade parter kan få förståelse för hur framtida lösning kommer att se ut.

  Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

  • Modell av dagens produktion för att förstå hur system fungerar och vilka parametrar som påverkar vad.
  • Kapacitetsberäkningar
  • Konceptmodeller
  • Flaskhals-analyser
  • Säkra investering av ny eller delar av line
  • Verifiera ny och förändrad PLC logik i förväg – Virtual Commissioning

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Internlogistik

  I vårt arbete med Internlogistik inom en produktionsanläggning vill vi uppnå ett effektivt och utjämnat flöde. En bra internlogistik omfattar en komplett helhetssyn på flödet och dess hanteringskostnader, från godsmottagning, via montering till utlastning.

  Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom traditionell lagerhantering såväl som taktade logistikprocesser. Målet med vårt arbete med internlogistik är att uppnå ett effektivt och utjämnat flöde. En bra internlogistik omfattar en komplett helhetssyn på flödet och dess hanteringskostnader, från godsmottagning, via montering till utlastning. Vi utvecklar även demonteringsflöden och återvinningshantering med tillhörande kostnader.

  Lean Manufacturing genomsyrar vårt tankesätt och vi anser att produktion och logistik hör ihop och inte kan utvecklas separat. Vi arbetar med traditionell produktionsteknik för att balansera ut olika arbetsuppgifter och få logistiksystemet att takta med produktionen.

  Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

  • Flödessimulering
  • DES – Discrete Event Simulation
  • Kapacitetsberäkningar
  • Dimensionering av lagernivåer
  • Utnyttjandegrad för truckar och dragtågvagnar
  • 3D Layout
  • Konstruktion av Materialfasad, Kittvagnar
  • Metodanalyser, Tidsättning
  • Packinstruktioner

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Systemstöd

  Pågående produktionsprocesser går att effektivisera med utvecklade metoder och ett fungerande systemstöd. Förståelse för kommunikation mellan människa och maskin är avgörande för lyckas med utvecklingen av bra systemstöd.

  Kravet på samtidiga produktvarienter inom samma tillverkning ställer höga krav på utvecklade metoder och ett fungerande systemstöd. Förståelse för kommunikation mellan människa och maskin är avgörande för lyckas med utvecklingen av bra systemstöd. Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet av att ifrågasätta och utveckla hur människor, processer och system fungerar tillsammans. Vi erbjuder en rad olika integrations- och applikationsutvecklingstjänster för att effektivisera ett företags IT-infrastruktur. Vi utvecklar systemstöd för våra kunders produktutvecklingsprojekt och deras produktions- och logistikprocesser.

  Vårt mål är att säkerställa att alla arbetar enhetligt, strukturerat och på ett effektivt sätt. Det skall alltid finnas ett dokumenterat arbetssätt som är intuitivt och enkelt att ta till sig. Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

  • Metod- och Applikationsutveckling, Integration
  • Utbildning av personal, ge metod- och supportstöd
  • Testning av nya releaser, benchmarking
  • Processkartläggning, val av arbetsprocesser och system
  • Verksamhetsutveckling, implementering av PLM-lösning

  Direktlänk till den här tjänsten
 • 3D Scanning

  Med hjälp av 3D Scanning kan du få full tillgång till din fabrik var du än befinner dig i världen. Du kan även få en så kallad ”virtual fly through”, både inomhus och utomhus. Resultatet av en 3D Scanning, kan användas för att skapa en 3D layout utav din fabrik oavsett om det är för komplett layout eller för enskild station. Dessutom går det snabbare att skapa en 3D layout med hög noggrannhet jämfört med traditionell inmätning.

  Virtual Manufacturing har mångårig erfarenhet av 3D Scanning och vi hjälper industriföretag över hela världen att kartlägga sina produktionsanläggningar. Med hjälp av 3D Scanning får du tillgång till din fabrik var du än befinner dig i världen och resultatet kan användas för att uppdatera 2D/3D layouter av enskilda stationer eller hela byggnader.

  3D Scanningen genererar ett punktmoln med tillhörande 360-bilder som kan navigeras direkt i webbläsaren av vem som helst i organisationen. Punktmolnet skapar möjlighet att kunna se och mäta höjden i lokalen, portar, ventilationsrör, utrustning och maskiner. Punktmolnet kan också användas för att skapa CAD-modeller av nuvarande maskiner och byggnader.

  Vi hjälper företag med planering av nya produktionsliner, fabriker och logistikanläggningar i en tredimensionell miljö för att undvika överaskningar och upptäcka problem i ett tidigt skede. 3D Scanning är det billigaste och enklaste sättet att genomföra förändringar i produktionen och det används även som grund för att skapa en Digital Tvilling.

  Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med:

  • 3D scanning som ligger till grund för layout- och förändringsarbete.
  • Kompletta 2D/3D layouter av hela fabriker eller enskilda produktionsceller/installationer.
  • Verifiering av befintlig layout och/eller av utrustningsinstallationer.
  • Tillgång till fabriken genom punktmoln och 360-bilder i webbläsaren.
  • Skapa en Digital Tvilling enligt Virtual Manufacturings eget koncept ”Virtual Twin”.
  Direktlänk till den här tjänsten

Mer information

Kontaktpersoner för det här området