Mevisio – digitala pulstavlor

VISUALISERING MED HJÄLP AV DIGITALA PULSTAVLOR SOM UNDERLÄTTAR FÖR SAMARBETE FÖR OLIKA TEAM.

In English

Tavlorna är utformade så att de ska kännas intuitiva och inbjudande att använda. Mevisio är från grunden utvecklad för att fungera bra på Touch-baserade enheter såsom stora pekskärmar och surfplattor. Du kan träffa ditt team vid en stor pekskärm och ha ett effektivt pulsmöte. Samtidgt kan du ta med dig tavlan när du reser, och koppla upp dig och jobba i tavlan samtidigt som de andra i teamet och se uppdateringar direkt. 

Mevisio är en flexibel plattform där det går att bygga en mängd olika sorters tavlor. Varje tavla byggs upp genom att välja bland flera färdiga moduler. Du kan t.ex. välja bland moduler för diagram, flyttbara kort för t.ex. Kanban, tabeller, kartor, feedback smileys, formulär, checklistor. Din tavla blir på så vis helt unik och anpassad för dina behov. Modulerna är dessutom smarta – för varje modul finns en koppling till en avancerad databas som utformas efter din verksamhet. Du kan också välja att modulerna delar data med varandra, så att du kan visa samma data i flera tavlor men på det sätt som passar bäst för respektive forum. 

En av de största fördelarna med att köra visualisering digitalt är att du kan koppla ihop och skicka förslag mellan tavlorna. Du kan på så vis eskalera ärenden till ledningen, som i sin tur även kan delegera uppgifter till de olika teamen. Det går även att bygga upp en struktur med exempelvis olika huvudprojekt som innehåller delprojekt, som i sin tur innehåller tidsplaner och aktiviteter. Det går dessutom att få en samlad bild genom att sammanställa data till övergripande tavlor med aggregerad information från underliggande tavlor. På så vis kan exempelvis ledningens övergripande strategi och nyckeltal brytas ner och visualiseras för varje team i hela verksamheten. När teamen kopplar aktiviteter till detta kan ledningen då direkt se hur verksamheten fortskrider mot målen. 

Användningsområden för olika avdelningar:

Effektiva Möten och Tidsstyrning med Mevisio Pulstavlor inom Produktion

En produktionschef leder dagliga möten med sina produktionsledare för olika fabriker i landet. Varje produktionsledare genomför morgonmöten vid stora Touch Screens på centrala platser i fabrikerna. Genom individuella tavlor i Mevisio och en gemensam tavla på mötet, sammanställs realtidsinformation från varje enhet. Denna strategi möjliggör snabb problemlösning och säkerställer att alla order hanteras i tid, vilket ökar effektiviteten inom produktionen.

Effektiv Projektledning och Riskhantering genom Målinriktade Tavlor

Projektledaren som är ansvarig för alla nya utvecklingsprojekt använder ett par olika tavlor för att driva sina projekt. Tavlorna är uppdelade i olika delar för att planera och distribuera uppgifter till projektmedlemmarna. En gång i veckan har han extra fokus på tavlan som visualiserar och prioriterar risker. Det hjälper projekten att nå sina mål kring tid, kostnad och kvalitet. 

Helhetssyn och Strategisk Ledning: VD:n Använder Management-Tavlor för Effektiva Beslut

VD:n använder en uppsättning med flera management-tavlor som samlar upp data från alla olika tavlor som används för att leda hela företaget. Hon får då en aggregerad bild över vad som fungerar bra i verksamheten och vad som behöver undersökas närmare. På veckans ledningsmöte kan hon snabbt säkerställa att man har en gemensam förståelse i ledningsteamet över vilka avdelningar och processer som klarar sina mål. De kan också diskutera och omprioritera strategierna i affärsplanen – som givetvis är visualiserad på en tavla som även styrelsen är delaktig i. 

Optimering av Patientflöde och Innovationshantering med Digitala Visualiseringstavlor inom Sjukhusledningen

sjukhusledningen använder varje avdelningschef digitala visualiseringstavlor för att hantera patientflödet mellan avdelningar. Samtidigt är det viktigt att samla in idéer och förbättringsförslag, för att förbättra patientsäkerhet och ledtider, från både patienter och medarbetare. Alla patienter kan skicka in sina idéer från surfplattor i väntrummet, och de kommer direkt upp på den avdelnings tavla som det berör. 

Framgångsrik Försäljning och Effektiv Projektöverföring med Integrerade Tavlor och CRM

Försäljningschefen har i sin tavla en integration med CRM-systemet som hämtar in kundinformation. Tavlan används förutom till att visualisera säljmålen även för att leda och följa upp alla större initiativ och även för att lämna över de sålda projekten till projektledarna. Säljarna hanterar sina initiativ och att-göra punkter i mobilen och allt sammanställs på den gemensamma tavlan.